Categories

รับสมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.5
รายละเอียด  http://www.eng.su.ac.th/biotweb/


สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ให้คำนวณผลการเรียน
เฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาในต่างประเทศด้วย

รายละเอียด  http://www.eng.su.ac.th/download/stack/mesp2detail.pdf


สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
รายละเอียด  http://www.eng.su.ac.th/download/stack/ebsp2detail.pdf

เว็บไซต์หลัก   http://www.eng.su.ac.th/

โปรแกรมข่าวรับตรง ทั่วราชอาณาจักรไทย    http://unigang.com/Quota

Comment

Comment:

Tweet