Categories

จบม.3เรียนป.ตรีได้ที่ มสธ.
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดโอกาสสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.3 ขึ้นไป เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 ใน 12 สาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ รัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยซื้อระเบียบการสมัครได้ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ในจังหวัดลำปาง สุโขทัย นคร สวรรค์ อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ยะลา นครนายก จันทบุรี อุดรธานี และเพชรบุรี ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด และที่ทำการ มสธ. ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในราคา ชุดละ 100 บาท ผู้สนใจสมัครได้ทางไปรษณีย์ หรือผ่านเว็บไซต์ของ มสธ. www.stou. ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2552 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศ มสธ. โทร. 0-2504-7788

Comment

Comment:

Tweet